Mikroskopie

Mikroskopie

Skenovací transmisní elektronový mikroskop JEOL JSM-7610F Plus s EDS mikroanalyzátorem , in-situ AFM s korelačním modem

Přístroj byl pořízen z projektu „Infrastrukturní podpora strategického studijního programu CNT VŠB-TUO“ (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002468)

Specifikace:

 • Schottkyho katoda s ultra vysokým rozlišením;
 • hodnota rozlišení na modelovém vzorku při 1 keV - 1,25 nm; při 15 keV - 0,6 nm;
 • detektory sekundárních (SE) a zpětně odražených (BSE) elektronů;
 • detektor na průchod elektronů; při urychlovacím napětí 30 keV je rozlišení 0,5 nm;
 • EDS mikroanalyzátor Aztec Live (Oxford Instruments) pro mapování chemického složení;
 • mikroskopie atomárních sil (AFM) s možností in-situ korelace s obrazem ze SEM;
 • příprava cross-section řezů, tenkých fólií a odprašování povrchu vzorku na Gatan PIPS II 695

Měření:

 • morfologická analýza povrchu vzorku;
 • nízká urychlovací napětí pro pozorování citlivých vzorků bez úpravy;
 • AFM topografie povrchu vzorku;
 • chemická analýza pozorovaného materiálu;
 • korelační analýza obrazů vzorku AFM a SEM.

 

 

Mikroskop atomárních sil Solver-Next, NT-MDT

Specifikace:

 • měření v kontaktním, semi-kontaktním a nekontaktním módu;
 • kontaktní mód (topografie, režim frikčních sil, režim modulové síly, silovou spektroskopii);
 • nekontaktní mód (topografie v poklepovém režimu, měření fázových obrazů, mikroskopii elektrostatických sil, měření magnetických sil, mikroskopii Kelvinovou sondou, skenovací kapacitní mikroskopii);

Měření:

 • litografie (silová, napěťová);
 • skenovací tunelovací mikroskopie (topografie, spektroskopie);
 • rozsah v osách x,y: 100 x 100 mikrometrů, v ose z10 mikrometrů;
 • šum v ose z - 0,04 nm, v osách x, y - 0,2 nm se zapnutými kapacitními senzory (tj. s aktivní linearizací), 0,02 nm v případě vypnutých kapacitních senzorů;
 • lze analyzovat pevné i práškové vzorky.

 

Světelný digitální mikroskop 3D mikroskop VHX-2000 (Keyence Corporation, Japan)

Specifikace:   

 • 2 objektivy umožňující 3D pozorování (zvětšení 20 – 200 x, 100 – 1000x);
 • HDR technologie;
 • Rotace a náklon objektivů;
 • 23" HD LCD monitor;

Měření:

 • Možnost měření mimo mikroskopický stolek (pro těžší a větší vzorky);
 • Možnost měření stejného místa během náklonu a rotace objektivu;
 • Možnost vytvoření 3D profilu povrchu vzorku;
 • Možnost měření vzdáleností, hloubky, velikosti zrn, aj;
 • Vhodné pro tenké vrstvy, pevné vzorky, leptané spoje, omezeně na práškové vzorky (dle typu materiálu) aj.