Chemická analýza

Analýza chemického složení

Energiově disperzní rtg fluorescenční spektrometr SPECTRO XEPOS new

    Specifikace:

 • Pd – rentgenová lampa (50 W, chlazení vzduchem);
 • Primární rtg. Záření je modifikováno polarizačními terčíky (HOPG a Al2O3) a sekundárními terčíky (Mo, Pd, Zn, csi, Co a Zr);
 • Detektor Si(Li) s Peltierovým chlazením, rozlišení <160 ev pro Mn K-α;
 • Vzorková komora proplachovaná He.

    Měření:

 • Nedestruktivní kvantitativní analýza vzorků pevných látek (zemin, geologických materiálů, uhlí, popelů, polétavých popílků, kovových materiálů, prachu na filtrech);
 • Kapalných vzorků (olejů, paliv); Pastovitých vzorků.

 

Atomový absorpční spektrometr contrAA 800D

Přístroj byl pořízen z projektu „Infrastrukturní podpora strategického studijního programu CNT VŠB-TUO“  (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002468)

Specifikace:

 • Duální AAS spektrofotometr pro kvantitativní stanovení obsahu kovů a nekovů;
 • Xenonová lampa s kontinuálním spektrem (185-900 nm);
 • Analýza 68 kovových prvků a analýzu nekovů (S, P, Cl, F);
 • Dvojitý monochromátor s mřížkovým a Echelle hranolovým monochromátorem ;
 • Mřížka rozlišení 2.0 pm/200 nm;
 • CCD detektor pro korekci pozadí;
 • Sekvenční analýza při plamenném režimu;
 • 3D spektra při všech technikách.

Měření:

Plamenová atomizace

 • Nosné plyny – acetylen-vzduch pro stanovení většiny prvků periodické soustavy;
 • Acetylen-oxid dusný pro obtížně atomizovatelné prvky (B, Al, Si) ;
 • Stanovení stopových množství v rozmezí µg/l až mg/l.

Elektrotermická atomizace

 • Pro analýzu kapalných i pevných vzorků;
 • Autosampler se 100 pozicemi pro kapalné vzorky a 42 pozicemi pro pevné vzorky;
 • Umožňuje automatizovanou kalibraci a rekalibraci z jednoho nebo dvou základních standardů ředěním nebo redukováním objemu;
 • Videokamera pro sledování procesů v průběhu atomizačního cyklu.

Elektrotermické odpařování

 • Přímá analýza pevných vzorků
 • Automatické dávkování a vážení

Atomový absorpční spektrometr UNICAM 969 s plamenovou atomizací

 • V kapalných vzorcích umožňuje analyzovat Al, Ag, As, Ba, Be, Ca, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sb, Sn, Si, Ti, Tl, V a Zn na koncentrační úrovni řádově mg/l;
 • Dvoupaprskový jednokanálový absorpční spektrometr vybavený mikroprocesorem.

Atomový absorpční spektrometr UNICAM 989 QZ s elektrotermickou atomizací

 • V kapalných vzorcích lze analyzovat Al, Ag, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Si, Ti, Tl a V v koncentracích na úrovni mg/l;
 • Dvoupaprskový jednokanálový absorpční spektrometr s deuteriovou i Zeemanovou korekci pozadí,
 • Videokamera pro sledování procesů v průběhu atomizačního cyklu;
 • Kontinuální hydridová technika – vniklé hydridy se atomizují v elektricky vyhřívané křemenné kyvetě;
 • Technika umožňuje stanovení velmi nízkých koncentrací As, Hg, Se, Sb, Sn.

Atomový absorpční spektrometr AMA 254

 • Stanovení obsahu Hg v pevných i kapalných vzorcích bez potřeby předúpravy vzorku – mineralizace apod.;
 • Využitím techniky generování par kovové Hg s následným zachycením a nabohacením na zlatém amalgamu lze dosáhnout mimořádné citlivosti a nezávislosti výsledku stanovení na matrici vzorku.

Atomový emisní spektrometr SPECTRO VISION EOP s indukčně vázanou plazmou

Specifikace:

 • Simultánní přístroj s axiálně umístěnou Ar/Ar plazmovou hlavicí opatřen zmlžovacími systémy
 • Optický automaticky čištěný uzavřený systém naplněný Ar;
 • Přístroj pracuje v oblasti 120-800 nm, umožňuje analýzu 72 prvků;
 • Malá spotřeba vzorku (cca 5 ml/min) na záznam plného spektra v celém rozsahu práce přístroje;

Měření:

 • Přístroj umožňuje stanovit koncentrace na úrovni mikrogramů
 • Velmi nízké koncentrace umožňuje stanovovat ultrazvukový zmlžovací systém;
 • Analýza pitných a silně zasolených kapalných vzorků i vzorků s obsahem kyseliny fluorovodíkové;
 • Vhodný pro stanovení matričních i stopových obsahů.

 

Hmotnostní spektrometr s indukčně vázanou plazmou

Specifikace:

 • Simultánní přístroj s axiálně umístěnou Ar/Ar plazmovou hlavicí opatřen zmlžovacími systémy
 • Kolizní a reakční cela umožňující odstranění interferencí v širokém rozsahu hmotnostních spekter;
 • Hmotnostní detekce;
 • Malá spotřeba vzorku (cca 1 ml/min) na záznam plného spektra v celém rozsahu práce přístroje;
 • Automatické dávkování vzorků.

Měření:

 • Vhodný pro stanovení především stopových koncentrací (až na úrovni nanogramů/litr);
 • Analýza izotopového složení;
 • Stanovení distribuce velikosti částic.

  

Spektrofotometr SPECORD 50Plus 

Přístroj byl pořízen z projektu „Infrastrukturní podpora strategického studijního programu CNT VŠB-TUO“ (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002468)

Specifikace:

 • Dvoupaprskový skenovací UV/VIZ se split beem uspořádáním s rozsahem 190 -1100 nm;
 • Vestavěný holmiový filtr pro automatickou kalibraci nastavených vlnových délek;
 • Přesnost vlnových délek < ± 0,1 nm, skenovací rychlost 12 0000nm/min
 • Polovodičové detektory s termoelektrickým chlazením pro zvýšení stability přístroje;
 • Ovládání externím PC;

Měření:

 • Přístroj umožňuje měření opticky hustých suspenzí a zakalených vzorků
 • Stanovení v širokém rozmezí vlnových délek
 • Stanovení barevnosti
 • Výsledky lze exportovat do dalších programů a přenášet počítačovou sítí.
 • Lze využít metody pro analýzu vod s využitím testů MERCF, Hach apod.

 

Analyzátor pro stanovení TC, TOC, DOC a TNb MULTI N/C 3100

     Specifikace:

 • HT 1300 - spalovací systém;
 • V kombinaci s multi N/C 3100 umožňuje stanovit TC a TOC v pevných vzorcích;

    Měření:

 • Analýza pevných vzorků ve formě prášků, past, kalů, aj;
 • Stanovení obsahu celkového uhlíku (TC), organického uhlíku celkového a rozpuštěného (TOC a DOC) a navázaného dusíku (tnb- total nitrogen bound) ve vodách a vodných výluzích;
 • Toto stanovení se provádí po termokatalytickém rozkladu v přítomnosti speciálního katalyzátoru.

 

 Plynové chromatografy Agilent Technologies 6890N a Agilent Technologies 7890 MS

Specifikace:

 • Detektory: plamenoionizační (FID), teplotně vodivostní (TCD); a  MS 5975C inert XL
 • Injektáž: dávkovací plynová smyčka, “Split/Splitless“, PTV;
 • Autosampler pro kapalný nástřik Agilent;
 • HP ChemStation.

Měření:

 • Analýza těkavých a polotěkavých organických sloučenin s bodem varu do 300 °C;
 • Analýza plynů.

Plynový chromatograf Thermo MS/MS a 5890 Serie II

Specifikace:

 • Detektor MS/MS TSQ Quantum XLS;
 • Injektáž:“Split/Splitless“, PTV;
 • Autosampler CTC, Head Space, TDAS 2000, SPDE;

Měření:

 • Analýza těkavých a polotěkavých organických sloučenin s bodem varu do 300 °C, které při analýze vyžadují MS/MS techniku;
 • Přístroj  projektu ENET.

Kapalinové chromatografy fy WATERS  a UPLC

Specifikace:

 • Detektory: UV VIS Waters 486, fluorescenční Waters 470, DAD Waters 996, elektrochemický Waters 464;
 • Autosampler Waters 717, injektor Waters U6K , kvarternární gradientové pumpy Waters 600E, izokratická pumpa Waters 510;
 • Temperace kolon;
 • Vyhodnocovací a řídicí jednotka Millenium 32;

Měření:

 • přístrojem je prováděna analýza netěkavých a polotěkavých organických sloučenin.
 • vyhodnocovací a řídicí jednotka Empower.

Iontový chromatograf fy WATERS a Dionex ICS 5000

Specifikace:

 • Vodivostní detektor waters 431;
 • Autosampler waters 717, isokratická pumpa waters 510;
 • Vyhodnocovací a řídicí jednotka Millenium 2010.

Měření:

 • Přístroj je určen pro analýzu iontů ve vodných roztocích.

Termická desorpce

Specifikace:

 • přístroj je ve spojení s GC/MS určen pro stanovení těkavých organických látek;
 • Termická desorpce TD4;
 • kondiciační jednotka;
 • Purge&Trap.

Měření:

 • Analýza těkavých organických látek v pevné, kapalné i plynné matrici.

 Solid sample kit

přístroj je ve spojení s GC určen pro speciální charakterizaci organických látek pomocí pyrolýzní chromatografie.

 Superkritický fluidní extraktor Spe-ed SFE fy. Applied Separation – šestipozicový,

 Extrakce tlakovým rozpouštědlem  Speed Extractor BUCHI E916 – šestipozicový,

Robotický systém pro extrakci na pevném sorbentu AcceCLEAN,

pozn. Přístroje  projektu ENET