Anorganické analýzy

 prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc. 

Ing. Klára Drobíková, Ph.D.

Ing. Martina Mirošová

Mgr. Oldřich Motyka, Ph.D.

Šárka Ratajová, DiS.

Ing . Michaela Tokarčíková

Ing. Šárka Tomisová

Ing. Zuzana Konvičková - interní doktorand

 

Výzkumné zaměření

Vývoj nových analytických aplikací

Studium exfoliace jílových minerálů

Interkalace jílových minerálů a jejich využití jako sorbentů pro čištění odpadních vod

 

Oddělení zajišťuje následující analýzy:

příprava analytických vzorků pro hodnocení vlivů odpadů na životní prostředí a případné uvolňování kovů do potravinového řetězce (např. atmosférické a vysokotlaké extrakce s použitím různých extrakčních činidel),

nízkotlaká a vysokotlaká mineralizace pevných a kapalných vzorků,

fyzikální úprava vzorku (homogenizace, separace, mletí),

stanovení vybraných fyzikálně-chemických parametrů kapalných vzorků (pH, vodivost, kyselost, zásaditost, oxidovatelnost, tvrdost atd.)

elementární chemická analýza vzorků pevných látek (vlhkost, sítová analýza, nerozpustná frakce atd.)

kvalitativní analýza hlavních a vedlejších prvků,

kvantitativní analýza hlavních, minoritních a stopových prvků v kapalných a pevných vzorcích (vody, vodní extrakty, kyselé extrakty, odpadní materiály, popel, půdy, materiály nesoucí kovy na bázi Fe, vybrané nekovové slitiny), \ t

chemická analýza paliv (formy síry, popela atd.),

chemická analýza stavebních materiálů (cementy, vápence, sádry, beton, štěrk) dle platných předpisů.